Výchovně-vzdělávací programy

Určeno pro žáci 6. – 9. tříd ZŠ a studenti SŠ
Délka hodinové, vícehodinové a půldenní bloky
Lokace 4 střediska v ČR nebo s programem dojedeme i za vámi

Detailní ceník

Objednat

Popis programu

Pomocí modelových situací, praktických ukázek a her se žáci a studenti seznamují s medii dnešní doby (jejich typy, historií, fungováním, možnostmi ovlivňování populace, aj.).

Učí se přijímat a správně vyhodnocovat informace přijímané z médií (pravdivost, věrohodnost, realita, obsah informací), ale také základy veřejné komunikace, dialogu, argumentace a prezentace vlastních názorů a postojů. Důležitá je orientace v jednotlivých médiích, výběr odpovídajícího média pro danou potřebu (zisk informací, vzdělávání, zábava, aj.).

Se slovy kultura, identita, tolerance, rasismus, diskriminace, národnost, solidarita, rovnoprávnost se žáci a studenti seznámí zážitkovou formou, prostřednictvím her a modelových situací. Získají informace o rozmanitosti různých kultur, jejich tradicích a hodnotách a díky tomu si mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu, hodnoty a tradice.

U majoritních i menšinových etnik pomáhají tyto hry a cvičení nacházet styčné body pro vzájemné respektování, společné aktivity a spolupráci. Toto téma souvisí i se vztahy ve škole i mimo ni (učitel-žák, žáci mezi sebou, škola-rodina, škola-místní komunita).

Ochrana obyvatel při mimořádných situacích (určeno pro žáky základních škol a studenty středních škol, prožitkový vzdělávací praktický blok s tématy např. neodkladná první pomoc, základní transport zraněného, orientace v přírodě, uzlování a práce s lanem, přenocování v přírodě,…, výchovně vzdělávací program, kde jako prostředek využíváme prožitek, přírodu, simulace, hru,… a sami sebe!

Projekt je přímou reakcí na nepřítomnost základních informací, které by v rámci ŠVP kvalitně (teoreticky a prakticky) připravily mladého člověka na kritické události a situace současného běžného života.

Cíle projektu:

  • rozvoj klíčových kompetencí žáků a studentů pro řešení nenadálých krizových situací běžného dne
  • teambuilding, rozvoj komunikace – Mladý záchranář
  • osobnostně sociální výchova formou zážitkového vzdělávání

Psychologické aspekty:

  • nenásilnou a podprahovou formou zaujmout cílovou skupinu k naplnění cílů akce
  • doplnit znalost základních dovedností a návyků pro řešení krizových situací a posílit tak sebevědomí a osobnostní růst dětí a mládeže

Dramaturgie: zdravověda (základní techniky první pomoci, transport) lanové aktivity, manipulace s lezeckou technikou (umělá stěna, přírodní lezení) zásady pohybu, pobytu a přežití v přírodě vodní záchrana, využití plavidel pro záchranu tonoucího výcvik lezení a pohybu po vertikále (umělá stěna) ukázky součinnosti členů Integrovaného záchranného systému prezentace prostředků pro orientaci a pohyb v terénu, ukázky práce s nimi (mapa, buzola, kompas, GPS, přírodní navigace,..) prevence pouliční kriminality (předcházení nebezpečným situacím, sebeobrana, pomůcky sebeobrany, legislativa ? nutná obrana, krajní nouze atd…) výchova pro týmovou spolupráci a komunikaci v náhodně vytvořené skupině v zátěži (týmové a strategické hry, dobrodružné a simulační hry, orientační hry s pohybem v terénu)

Zážitkovou formou, prostřednictvím her, cvičení a modelových situací se žáci dozvídají informace o sobě (svých potřebách, zvláštnostech, své osobnosti) i celé skupině a vztazích v ní. Pomocí těchto prostředků chceme vytvořit přátelské a příjemní klima ve třídě a tím předcházet vzniku patologických jevů. Rozvíjí se zde schopnosti sebepoznání, zdravého sebepojetí, spolupráce, komunikace v týmu, řešení složitých situací (konfliktů, problémů) a udržení psychického zdraví (komunikace, mezilidské vztahy, apod.).

  • 150 Kč / osoba / 1,5 hodiny
  • 250 Kč / osoba / půldenní blok (dopoledne, odpoledne)
Délka trvání programu
cca 3 vyučovací hodiny (podle vašich požadavků a zaměření programu)
Cena programu

50–100,– /osoba (podle zaměření programu)