COP Travel GDPR

GDPR

My, společnost COP OUTDOOR s.r.o., se sídlem Římská 191/16, Praha 2 - Vinohrady, 102 00 Praha, IČO: 28296699, spisová značka C 339434 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „my“ či „COP OUTDOOR“), provozovatel webových stránek www.cop.cz a poskytovatel českých i zahraničních programů prohlašujeme, že veškeré osobní údaje zákazníků, jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Bezpečí osobních údajů zákazníků je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme o tom:

 • Jaké osobní údaje zákazníků zpracováváme a budeme zpracovávat;
 • Za jakými účely, jakým způsobem a na jakém právním základu budeme osobní údaje zákazníků zpracovávat;
 • Komu mohou být osobní údaje zákazníků předány;
 • Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat; a
 • Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

I. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Rozhodne-li se zákazník předat nám své osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek, v části „rezervační formulář“, bude požádán o vyplnění určitých údajů o své osobě. Těmito údaji jsou zejména:

 1.  jméno a příjmení;
 2. e-mailová adresa;
 3. telefonní číslo;

V rámci uzavření smlouvy o zajištění akce bude zákazník dále požádán o vyplnění určitých údajů o své osobě/ či o osobě, která je spolu s Vámi smluvní stranou smlouvy o zajištění akce. Těmito údaji jsou zejména:

 1. adresa bydliště či jiná adresa, kterou zákazník uvede;
 2. datum narození;
 3. číslo cestovního pasu nebo občanského průkazu a údaj o jeho platnosti;
 4. státní příslušnost
 5. IČ a DIČ
 6. popisné údaje (např. bankovní spojení)

Dále budou zpracovávány údaje, které zákazník neposkytl, jako jsou:

 1. identifikátor akce, které se zákazník zúčastnil;
 2. IP adresa zařízení, z nějž zákazník přistupuje na webovou prezentaci COP OUTDOOR;
 3. interakce s webovou prezentací COP OUTDOOR;
 4. interakce s aktivními prvky elektronických obchodních sdělení zasílaných COP OUTDOOR;

Dále COP OUTDOOR upozorňuje, že v průběhu realizace smluvního vztahu může být zákazník požádán o poskytnutí kopie pasu, za účelem zajištění příslušného potřebného víza, k čemuž zákazník udělí COP OUTDOOR plnou moc. V tomto případě COP OUTDOOR není správcem osobních údajů, tyto pouze na základě plné moci udělené zákazníkem předá příslušnému orgánu za účelem vyřízení příslušného víza.

Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracované v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií či video záznamu, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

Video záznam návštěvníka v prostorách správce monitorovaných kamerovým systémem správce; o umístění kamerových systémů je každý návštěvním informován informačními cedulemi

II. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

COP OUTDOOR, jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje, které zákazník poskytl či poskytne COP OUTDOOR na základě toho, že

a) zákazník poskytl souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, zejména k zasílání marketingových sdělení, přičemž tento souhlas je zákazník oprávněn kdykoliv odvolat postupem uvedeným v uděleném souhlasu;

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy COP OUTDOOR se zákazníkem, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka, zejména pří jednání o smlouvě o zajištění akce, jejím uzavření a plnění sjednaných služeb zákazníkovi;

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na COP OUTDOOR vztahuje, zejména vést v zákonném rozsahu účetnictví a uchovávat daňové doklady;

d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů zákazníka nebo jiné fyzické osoby;

e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu;

f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů COP OUTDOOR či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody zákazníka vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely – tj. pro účely plnění smlouvy, pro účely plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, jsou smluvním požadavkem COP OUTDOOR, a jejich neposkytnutí může být následkem neuzavření smlouvy.

III. KDO MÁ K OSOBNÍM ÚDAJŮM ZÁKAZNÍKA PŘÍSTUP

S osobními údaji nakládá a bude nakládat a jako správce je zpracovávat především COP OUTDOOR.

Může se však stát, že je COP OUTDOOR může předat, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy třetí osobě, aby pro COP OUTDOOR provedla jejich zpracování (typicky: subdodavatel služeb – např. poskytovatel ubytovacích služeb, průvodce či poskytovatel jiných služeb v rámci zajištění realizace akce, obchodní zástupce COP OUTDOOR, tuzemští a zahraniční partneři COP OUTDOOR, pojišťovny poskytující cestovní pojištění nebo pojištění zodpovědnosti, zastupitelské úřady cizích států vydávající potřebná víza či provozovatele letecké přepravy, externí účetní...). Své subdodavatele si COP OUTDOOR pečlivě vybírá, a tito jsou vůči COP OUTDOOR zavázáni v souladu se zákonnými ustanoveními k důvěrnému zacházení s osobními údaji zákazníka.

Osobní údaje zákazníka nejsou COP OUTDOOR ani žádným ze subdodavatelů COP OUTDOOR prodávány, nejsou převáděny a nejsou sdělovány třetím osobám, ledaže s tím zákazník předem vyslovil souhlas.

IV. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje bude COP OUTDOOR zpracovávat po dobu, po kterou Vám bude COP OUTDOOR poskytovat služby či plnit vzájemnou smlouvu, a dále po dobu, po kterou je COP OUTDOOR, jakožto správce oprávněn osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje získané na základě Vašeho souhlasu pro účely: (i) zasílání obchodních sdělení – zejména newsletter/tištěný katalog; či (ii) pro účely námi organizovaných věrnostních programů/obdobných marketingových akcí budeme uchovávat do odvolání vašeho souhlasu s jejich uchováním, nejdéle však po dobu 5 let od okamžiku jeho udělení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

V. PRÁVA ZÁKAZNÍKA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů má zákazník následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na opravu;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování;
 6. právo žádat kopii zpracovávaných osobních údajů; a
 7. podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna práva může zákazník uplatnit tak, že kontaktujete COP OUTDOOR na e-mailové adrese: gdpr@cop.cz, případně písemným zasláním na adresu sídla COP OUTDOOR. COP OUTDOOR vyrozumí zákazníka o přijatých opatřeních, případně o tom, proč nebyla přijata opatření, či jinak vyhoví jeho požadavku bez zbytečného odkladu, ve lhůtě nejvýše 30 dnů.

Zpracování osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého také může zákazník podat Stížnost prostřednictvím zprávy odeslané na e-mailovou adresu posta@uoou.cz, podáním prostřednictvím datové schránky qkbaa2n nebo písemně na adresu Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 • Právo na přístup znamená, že si kdykoliv může zákazník požádat o potvrzení COP OUTDOOR, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak má zákazník právo k nim získat přístup a dále právo na informace, za jakými účely jsou zpracovány, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je COP OUTDOOR bude zpracovávat, zda má zákazník právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového orgánu, odkud COP OUTDOOR osobní údaje získala a zda dochází na základě zpracování osobních údajů zákazníka k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.
 • Právo na opravu znamená, že zákazník může COP OUTDOOR kdykoliv požádat o opravu či doplnění jeho osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 • Právo na výmaz znamená, že je COP OUTDOOR povinna vymazat osobní údaje zákazníka, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) zákazník vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to COP OUTDOOR ukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nebudou vyřešeny jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů zákazníka, je COP OUTDOOR povinna omezit zpracování osobních údajů zákazníka.
 • Právo vznést námitku znamená, že zákazník může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které COP OUTDOOR zpracovává pro účely přímého marketingu. Pokud zákazník vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje zákazníka pro tyto účely zpracovávány.
 • Právo na vyžádání kopie zpracovávaných osobních údajů znamená, že je COP OUTDOOR povinna poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů zákazníka.

VI. VYSVĚTLENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUHLASŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

SOUHLAS PŘI REZERVACI SE ZASÍLÁNÍM MARKETINGOVÝCH SDĚLENÍ (NEWSLETTERU)

Souhlasím s tím, že můj email bude použit k zasílání bezplatného newsletteru, který mě bude informovat o aktuálních nabídkách.

Správcem poskytnutých osobních údajů (e-mailová adresa) je COP OUTDOOR s.r.o. se sídlem a provozovnou na Římská 191/16, 102 00 Praha, IČO 28296699, spisová značka C 339434 vedená u Městského soudu v Praze.

Údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu za účelem zasílání našeho newsletteru prostřednictvím marketingového nástroje třetí strany, a to po dobu trvání Vašeho souhlasu. Upravit oblasti svého zájmu, můžete kliknutím na odkaz v patičce obdrženého newsletteru.

Na Vaši žádost údaje opravíme, vymažeme, omezíme jejich zpracování, nebo je předáme jinému správci. Proti zpracování údajů můžete vznést námitku, případně, pokud bychom dělali něco špatně, podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Poskytnutí údajů je dobrovolné, v případě jejich neposkytnutí si ale náš newsletter nepřečtete. Stejně to dopadne, pokud svůj souhlas se zpracováním poskytnutých údajů odvoláte. To můžete učinit kdykoliv, vliv na zákonnost jejich zpracování před odvoláním souhlasu to mít nebude. Poskytnuté údaje pak bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bude trvat jiný důvod jejich zpracování (např. došlo k uzavření smlouvy).

Poskytnuté údaje mohou být spolu s dalšími informacemi - třeba Vašimi oblastmi zájmu nebo akcemi, které Vás na našich stránkách zaujaly - použity k profilování, zejména abychom Vám mohli nabídnout akce a programy, o nichž si myslíme, že Vás budou zajímat. Nabízení zajímavých akcí považujeme za náš oprávněný zájem (a doufáme, že i Váš).

INFORMOVAT O VYPSÁNÍ NOVÉHO TERMÍNU

Souhlasím s tím, že můj e-mail bude použit k zaslání informace o novém termínu zájezdu.

Správcem poskytnutých osobních údajů (e-mail) je COP OUTDOOR s.r.o. se sídlem a provozovnou na Římská 191/16, 102 00 Praha, IČO 28296699, spisová značka C 339434 vedená u Městského soudu v Praze.

Údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu za účelem zaslání podrobnějších informací o akci, která Vás zaujala, s pomocí marketingového nástroje třetí strany, a to po dobu 90 dní.

Na Vaši žádost údaje opravíme, vymažeme, omezíme jejich zpracování, nebo je předáme jinému správci. Proti zpracování údajů můžete vznést námitku, případně, pokud bychom dělali něco špatně, podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Poskytnutí údajů je dobrovolné, v případě jejich neposkytnutí Vám nebudeme moci zaslat upozornění na vypsání nového termínu požadovaného zájezdu. Svůj souhlas se zpracováním poskytnutých údajů můžete kdykoliv odvolat, což nebude mít vliv na zákonnost jejich zpracování před odvoláním souhlasu, ale dopadne to stejně, jako kdyby údaje poskytnuty nebyly. Pak je bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bude trvat jiný důvod jejich zpracování (např. došlo k uzavření smlouvy).

CHYBÍ VÁM ZDE NĚJAKÉ INFORMACE?

Souhlasím s tím, že můj e-mail bude použit k zaslání podrobnějších informací o akci.

Správcem poskytnutých osobních údajů (e-mail) je COP OUTDOOR s.r.o. se sídlem a provozovnou na Římská 191/16, 102 00 Praha, IČO 28296699, spisová značka C 339434 vedená u Městského soudu v Praze.

Údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu za účelem zaslání podrobnějších informací o akci, která Vás zaujala, s pomocí marketingového nástroje třetí strany, a to po dobu 1 roku.

Na Vaši žádost údaje opravíme, vymažeme, omezíme jejich zpracování, nebo je předáme jinému správci. Proti zpracování údajů můžete vznést námitku, případně, pokud bychom dělali něco špatně, podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Poskytnutí údajů je dobrovolné, v případě jejich neposkytnutí Vám nebudeme moci zaslat kýžené podrobnější informace o akci. Svůj souhlas se zpracováním poskytnutých údajů můžete kdykoliv odvolat, což nebude mít vliv na zákonnost jejich zpracování před odvoláním souhlasu, ale dopadne to stejně, jako kdyby údaje poskytnuty nebyly. Pak je bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bude trvat jiný důvod jejich zpracování (např. došlo k uzavření smlouvy).

AKCE NA ZAKÁZKU | POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Souhlasím s tím, že osobní údaje (jméno, příjmení, E-mail a telefon) budou použity k zaslání nabídky zájezdu na zakázku.

Správcem poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefon) je COP OUTDOOR s.r.o. se sídlem a provozovnou na Římská 191/16, 102 00 Praha, IČO 28296699, spisová značka C 339434 vedená u Městského soudu v Praze.

Údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu za účelem vypracování a zaslání nabídky k akci, ke které jsme od Vás dostali poptávku, s pomocí marketingového nástroje třetí strany, a to po dobu 90 dnů.

Na Vaši žádost údaje opravíme, vymažeme, omezíme jejich zpracování, nebo je předáme jinému správci. Proti zpracování údajů můžete vznést námitku, případně, pokud bychom dělali něco špatně, podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Poskytnutí údajů je dobrovolné, v případě jejich neposkytnutí pro Vás však nebudeme moci nabídku připravit a už vůbec ne ji zaslat. Svůj souhlas se zpracováním poskytnutých údajů můžete kdykoliv odvolat, což nebude mít vliv na zákonnost jejich zpracování před odvoláním souhlasu, ale po jeho odvolání nebudeme schopni nabídku dokončit a zaslat Vám ji. Poskytnuté údaje pak bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bude trvat jiný důvod jejich zpracování (např. došlo k uzavření smlouvy).

REZERVACE AKCE

Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou použity k vytvoření rezervace a následně vypracování a zaslání návrhu smlouvy o zajištění akce.

Správcem poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo), jakož i dalších údajů, které bude následně do smlouvy o zajištění akce ještě třeba doplnit, je COP OUTDOOR s.r.o. se sídlem a provozovnou na Římská 191/16, 102 00 Praha, IČO 28296699, spisová značka C 339434 vedená u Městského soudu v Praze.

Údaje zpracováváme na základě našich smluvních (vůči účastníku akce) a zákonných (vůči ČR z daňových důvodů, případně vůči třetí zemi, pokud Vám zajišťujeme povolení ke vstupu na její území) povinností za účelem rezervace a následně vypracování a zaslání návrhu smlouvy o zajištění akce, na kterou se chystáte, s pomocí nástroje třetí strany a našeho rezervačního systému, a to po dobu 10 let ode dne skončení zájezdu. V případě zájezdu mimo území EU budeme též muset některé z poskytnutých údajů předat do třetí země.

Na Vaši žádost údaje opravíme, vymažeme, omezíme jejich zpracování, nebo je předáme jinému správci. Proti zpracování údajů můžete vznést námitku, případně, pokud bychom dělali něco špatně, podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Poskytnutí údajů a ve většině případů též jejich předání do třetí země je nezbytné, neboť bez nich Vám bohužel nebudeme schopni naše služby poskytnout. Poskytnuté údaje pak bez zbytečného odkladu vymažeme, jakmile uplyne doba, zakládající důvod jejich zpracování.

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM TIŠTĚNÉHO KATALOGU

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou použity k zasílání bezplatného tištěného katalogu, který mě bude informovat o aktuálních nabídkách.

Správcem poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa) je COP OUTDOOR s.r.o. se sídlem a provozovnou na Římská 191/16, 102 00 Praha, IČO 28296699, spisová značka C 339434 vedená u Městského soudu v Praze.

Údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu za účelem zaslání našeho krásného tištěného katalogu, s pomocí marketingového nástroje třetí strany a poskytovatele poštovních služeb, a to po dobu trvání Vašeho souhlasu.

Na Vaši žádost údaje opravíme, vymažeme, omezíme jejich zpracování, nebo je předáme jinému správci. Proti zpracování údajů můžete vznést námitku, případně, pokud bychom dělali něco špatně, podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Poskytnutí údajů je dobrovolné, v případě jejich neposkytnutí se ale připravíte o náš katalog. Stejně to dopadne, pokud svůj souhlas se zpracováním poskytnutých údajů odvoláte. To můžete učinit kdykoliv, vliv na zákonnost jejich zpracování před odvoláním souhlasu to mít nebude. Poskytnuté údaje pak bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bude trvat jiný důvod jejich zpracování (např. došlo k uzavření smlouvy).

SOUHLAS S ODPOVĚDÍ NA ČASTÉ DOTAZY

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou použity k zaslání odpovědi na můj dotaz.

Správcem poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefon) je COP OUTDOOR s.r.o. se sídlem a provozovnou na Římská 191/16, 102 00 Praha, IČO 28296699, spisová značka C 339434 vedená u Městského soudu v Praze.

Údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu za účelem zodpovězení dotazu, který jste nám položili, s pomocí marketingového nástroje třetí strany, a to po dobu 90 dnů.

Na Vaši žádost údaje opravíme, vymažeme, omezíme jejich zpracování, nebo je předáme jinému správci. Proti zpracování údajů můžete vznést námitku, případně, pokud bychom dělali něco špatně, podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Poskytnutí údajů je dobrovolné, v případě jejich neposkytnutí Vám nebudeme moci na Váš dotaz odpovědět. Svůj souhlas se zpracováním poskytnutých údajů můžete kdykoliv odvolat, což nebude mít vliv na zákonnost jejich zpracování před odvoláním souhlasu, ale dopadne to stejně, jako kdyby údaje poskytnuty nebyly. Pak je bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bude trvat jiný důvod jejich zpracování (např. došlo k uzavření smlouvy).

INFORMOVAT O AKCÍCH V ...

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou použity k zasílání informací o akcích v tématu, který mě zaujal.

Správcem poskytnutých osobních údajů (e-mail) je COP OUTDOOR s.r.o. se sídlem a provozovnou na Římská 191/16, 102 00 Praha, IČO 28296699, spisová značka C 339434 vedená u Městského soudu v Praze.

Údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu za účelem zasílání informací o akcích v tématu, které Vás zaujalo, s pomocí marketingového nástroje třetí strany, a to po dobu trvání Vašeho souhlasu.

Na Vaši žádost údaje opravíme, vymažeme, omezíme jejich zpracování, nebo je předáme jinému správci. Proti zpracování údajů můžete vznést námitku, případně, pokud bychom dělali něco špatně, podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Poskytnutí údajů je dobrovolné, v případě jejich neposkytnutí Vám však nebudeme moci informace o akcích zasílat. Stejně to dopadne, pokud svůj souhlas se zpracováním poskytnutých údajů odvoláte. To můžete učinit kdykoliv, vliv na zákonnost jejich zpracování před odvoláním souhlasu to mít nebude. Poskytnuté údaje pak bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bude trvat jiný důvod jejich zpracování (např. došlo k uzavření smlouvy). Poskytnuté údaje mohou být spolu s dalšími informacemi, třeba Vašimi oblastmi zájmu nebo dalšími akcemi, které Vás na našich stránkách zaujaly, použity k profilování, zejména abychom Vám mohli nabídnout akce, o nichž si myslíme, že Vás budou zajímat. Nabízení zajímavých akcí totiž považujeme za náš oprávněný zájem (a doufáme, že i Váš).

OBJEDNÁVKA KNIHY NEBO DVD

Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou použity k zaslání objednané knihy či DVD.

Správcem poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa) je COP OUTDOOR s.r.o. se sídlem a provozovnou na Římská 191/16, 102 00 Praha, IČO 28296699, spisová značka C 339434 vedená u Městského soudu v Praze.

Údaje zpracováváme na základě našich smluvních (vůči Vám jako kupujícímu) a zákonných (vůči ČR z daňových důvodů) povinností za účelem dodání objednaného zboží s pomocí marketingového nástroje třetí strany a našeho systému, a to po dobu 5 let ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Na Vaši žádost údaje opravíme, vymažeme, omezíme jejich zpracování, nebo je předáme jinému správci. Proti zpracování údajů můžete vznést námitku, případně, pokud bychom dělali něco špatně, podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Poskytnutí údajů je nezbytné, neboť bez nich Vám bohužel nebudeme moci zboží dodat. Poskytnuté údaje pak bez zbytečného odkladu vymažeme, jakmile uplyne doba, zakládající důvod jejich zpracování.

INFORMOVAT O VYPSÁNÍ AKCE S ...

Souhlasím s tím, že můj email bude použit k zaslání informací o vypsání nové akce s mým oblíbeným instruktorem.

Správcem poskytnutých osobních údajů (e-mail) je COP OUTDOOR s.r.o. se sídlem a provozovnou na Římská 191/16, 102 00 Praha, IČO 28296699, spisová značka C 33434 vedená u Městského soudu v Praze.

Údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu za účelem zasílání informací o zájezdech, které vede vámi zvolený instruktor, s pomocí marketingového nástroje třetí strany, a to po dobu trvání Vašeho souhlasu.

Na Vaši žádost údaje opravíme, vymažeme, omezíme jejich zpracování, nebo je předáme jinému správci. Proti zpracování údajů můžete vznést námitku, případně, pokud bychom dělali něco špatně, podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Poskytnutí údajů je dobrovolné, v případě jejich neposkytnutí Vám však nebudeme moci informace o akcích zasílat. Stejně to dopadne, pokud svůj souhlas se zpracováním poskytnutých údajů odvoláte. To můžete učinit kdykoliv, vliv na zákonnost jejich zpracování před odvoláním souhlasu to mít nebude. Poskytnuté údaje pak bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bude trvat jiný důvod jejich zpracování (např. došlo k uzavření smlouvy). Poskytnuté údaje mohou být spolu s dalšími informacemi - třeba Vašimi oblastmi zájmu nebo dalšími akcemi, které Vás na našich stránkách zaujaly - použity k profilování, zejména abychom Vám mohli nabídnout akce, o nichž si myslíme, že Vás budou zajímat. Nabízení zajímavých akcí totiž považujeme za náš oprávněný zájem (a doufáme, že i Váš).

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou použity k zaslání odpovědi na můj dotaz.

Správcem poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefon) je COP OUTDOOR s.r.o. se sídlem a provozovnou na Římská 191/16, 102 00 Praha, IČO 28296699, spisová značka C 339434 vedená u Městského soudu v Praze.

Údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu za účelem zodpovězení dotazu, který jste nám položili, s pomocí marketingového nástroje třetí strany, a to po dobu 90 dnů.

Na Vaši žádost údaje opravíme, vymažeme, omezíme jejich zpracování, nebo je předáme jinému správci. Proti zpracování údajů můžete vznést námitku, případně, pokud bychom dělali něco špatně, podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Poskytnutí údajů je dobrovolné, v případě jejich neposkytnutí Vám nebudeme moci na Váš dotaz odpovědět. Svůj souhlas se zpracováním poskytnutých údajů můžete kdykoliv odvolat, což nebude mít vliv na zákonnost jejich zpracování před odvoláním souhlasu, ale dopadne to stejně, jako kdyby údaje poskytnuty nebyly. Pak je bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bude trvat jiný důvod jejich zpracování (např. došlo k uzavření smlouvy).

LIVE CHAT (ŽÁDNÝ OPERÁTOR NENÍ K AKTIVNÍ)

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou použity k zaslání odpovědi na můj dotaz.

Správcem poskytnutých osobních údajů (jméno, e-mail) a dalších informací (historie livechatu) je COP OUTDOOR s.r.o. se sídlem a provozovnou na Římská 191/16, 102 00 Praha, IČO 28296699, spisová značka C 339434 vedená u Městského soudu v Praze.

Údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu za účelem zodpovězení dotazu, který jste nám prostřednictvím livechatu položili, s pomocí marketingového nástroje třetí strany, a to po dobu 30 dnů.

Na Vaši žádost údaje opravíme, vymažeme, omezíme jejich zpracování, nebo je předáme jinému správci. Proti zpracování údajů můžete vznést námitku, případně, pokud bychom dělali něco špatně, podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Poskytnutí údajů je dobrovolné, v případě jejich neposkytnutí však nebudeme moci na Váš dotaz odpovědět.

Svůj souhlas se zpracováním poskytnutých údajů můžete kdykoliv odvolat, což nebude mít vliv na zákonnost jejich zpracování před odvoláním souhlasu, ale dopadne to stejně, jako kdyby údaje poskytnuty nebyly. Pak je bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bude trvat jiný důvod jejich zpracování (např. došlo k uzavření smlouvy). Poskytnuté údaje mohou být spolu s dalšími informacemi shromážděnými prostřednictvím marketingového nástroje - třeba o Vaší interakci s naším webem, Vaší poloze, použitém prohlížeči a historii komunikace na livechatu - použity k zlepšení orientace našeho operátora livechatu, zejména abychom Vám mohli rychle poskytnout přesné informace a nabídnout kvalitní služby. Nabízení kvalitních služeb totiž považujeme za náš oprávněný zájem (a doufáme, že i Váš).

Veškeré požadavky týkající se poskytnutých údajů, včetně odvolání souhlasu s jejich zpracováním, směřujte na e-mail gdpr@cop.cz.

Vezměte prosím na vědomí, že plnění smluvního vztahu mezi Vámi a COP OUTDOOR není podmíněno udělením tohoto souhlasu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) a článkem 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a navazujícím zákonem č.110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů (dále pouze jako „GDPR“). Vaše osobní údaje poskytnuté spolu s udělením tohoto souhlasu nebudou předány mimo území EU.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 9. 2020